ZŠ a MŠ Karlštejn | Škola Karlštejn

Základní škola Karlštejn je školou poskytující vzdělávání žákům v 1.-5.ročníku s uplatněním organizační formy málotřídního vzdělávání. Je školou dvoutřídní, spojování ročníků je určováno počtem dětí v jednotlivých ročnících s přihlédnutím na výhodnost tohoto spojení vzhledem k potřebám dětí a vzhledem k obsahové stránce učiva.
Škola je od 1.1.2003 integrována s mateřskou školou se dvěma odděleními pro 40 dětí, součástí je také školní jídelna a školní družina s jedním oddělením.

Základní škola Karlštejn se nachází v centru obce na pěší zóně ve staré historické budově z roku 1837, kdy byla pro tyto účely vystavěna a kterým po celou dobu sloužila. Technický stav budovy je po celkové rekonstrukci z r.2004 velmi dobrý.
Materiálně technické podmínky jsou na dobré úrovni. Ze čtyř učeben jsou tři využívány jako kmenové třídy, jedna slouží jako počítačová s deseti žákovskými a jedním učitelským počítačem v síti s přístupem na Internet, e-mail, laserovou tiskárnou, kopírkou a skenerem. Tyto prostory dále slouží i jako jazyková učebna s jazykovým pultem pro učitele a žákovskými sluchátky. V této místnosti je také školní žákovská knihovna s poměrně vysokým počtem knih, výukovým i zábavným softwarem. Dvě kmenové učebny jsou vybaveny výkonnými počítači s připojením na internet a interaktivními tabulemi. Jedna z kmenových učeben je využívána pro pro výtvarný a keramický kroužek a také jako družina pro druhé oddělení. První oddělení školní družiny (s větším počtem žáků)využívá svoji vlastní samostatnou místnost v prostorách školy. K budově náleží malé školní hřiště s umělým povrchem, lavičkami a herními prvky pro děti

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Na škole pravidelně probíhají každoroční akce:
• Čertí škola
• Vánoční diskotéka pořádána nejstaršími žáky
• Vánoční dílna – výrobky s vánoční tematikou
• Těšíme se na prvňáky – výroba dárků k zápisu, návštěva budoucích prvňáčků v naší škole, příprava programu k zápisu
• Škola v přírodě s různým tematickým zaměřením
• Velikonoční dílna – výroba dárků, výrobky s velikonoční tematikou
• Školní výlet pod stany s různým tematickým zaměřením
• Obec a okolí – návštěva nejvýznamnějších míst v blízkém okolí, zakreslování do map, popis historických památek, tvorba publikace,…

Dlouhodobé projekty:
• Jednou za dva roky představení souboru „Divadýlko“
• Plavecký výcvik
• Noc na Karlštejně – strašidelný hrad
• Mezinárodní spolupráce se základní a mateřskou školou v Montecarlu (Itálie), Mylau (Německo), Althen des Paluds (Francie) – výměna drobných vlastnoručně vyrobených dárků, dopisy, výměna zkušeností mezi pedagogy, plánovány výměnné zájezdy dětí (v roce 2008 se takovýto zájezd uskutečnil mezi námi a Itálií, kdy české děti strávily v Itálii 10 dní, a italské děti byly v Karlštejně asi týden )

Kromě toho na škole probíhají i jiné akce, např. kulturní vystoupení na „Vítání občánků“, Karlštejnský advent, Karlštejnské máje, oslava Dne dětí, návštěvy kin, divadel, výstav, exkurze, slavnostní zahájení a ukončení školního roku za přítomnosti starosty obce, den otevřených dveří a řada drobnějších projektů v rámci výuky. Škola se účastní různých soutěží, kde sbírá i velmi pěkné úspěchy, např. soutěže pěvecké, výtvarné, recitační, sportovní (v roce 2016 jsme získali 3.místo v krajském finále Mc´DonaldCupu),…
Od roku 2009 úzce spolupracujeme s málotřídními školami z okolí. Konkrétně ZŠ a MŠ Tmaň, ZŠ Hýskov, ZŠ Nižbor, s nimiž jsme podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci a každoročně pořádáme „Turnaj málotřídních škol ve vybíjené“ .

ZAPOJILI JSME SE DO TĚCHTO PROJEKTŮ.